Schadevergoeding voor mensen met asbestose

De minister van SZW, Lodewijk Asscher, heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft hij aan dat er een vergoeding komt voor mensen die lijden aan asbestose. De vergoeding is eigenlijk een voorschot op een eventuele schadevergoeding.

Dat blijkt uit onderstaande brief aan de Tweede Kamer.

Datum 21 maart 2014
Betreft Uitbreiding TAS- en TNS-regeling met asbestose

In een brief van 21 december 2005 aan uw Kamer (Kamerstukken II 2005/06, 25 834, nr. 36) heeft toenmalig Staatssecretaris Van Hoof aangegeven, dat wanneer convenantpartijen consensus zouden bereiken over het uitbreiden van het Convenant Instituut Asbestslachtoffers met de ziekte asbestose, de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS-regeling) hiermee zou worden uitgebreid. Ik kan u mededelen dat in december 2013 overeenstemming is bereikt tussen convenantpartijen en het convenant is uitgebreid. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de hoogte van de vergoeding voor immateriële schade die door de verantwoordelijke werkgever moet worden betaald in het geval een werknemer asbestose heeft opgelopen in een dienstverband bij die werkgever.

In navolging van de uitbreiding van het convenant zal ik ook de TAS-regeling uitbreiden met asbestose. Met de uitbreiding van de regeling kunnen asbestslachtoffers met asbestose vanaf 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden een voorschot krijgen op de door de werkgever te betalen vergoeding. Belangrijkste voorwaarden zijn dat het slachtoffer beroepsmatig in Nederland intensief en langdurig aan asbest is blootgesteld, de asbestose medisch moet zijn vastgesteld en de asbestose heeft geleid tot ernstig longfunctieverlies. Tot nu toe hadden alleen asbestslachtoffers met maligne mesothelioom (asbestkanker) recht op een voorschot. Het Instituut Asbestslachtoffers zal slachtoffers bijstaan in de bemiddeling met de werkgever.

Namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu deel ik u mede dat ook de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS-regeling) zal worden uitgebreid met asbestose. Dit betekent dat ook mensen die als zelfstandige hebben gewerkt onder de genoemde voorwaarden een tegemoetkoming kunnen krijgen voor immateriële schade als gevolg van asbestose. De wijziging van de TNS-regeling zal in werking treden per 1 april 2014. De regelingen zullen nog deze maand in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

Asbestose slachtoffers kunnen rekenen op een voorschot van ruim 19.000 euro. Wanneer de werknemer als een schadevergoeding heeft gehad dan moet dit terugbetaald worden. De minister is tot dit besluit gekomen op basis van het advies van het Instituut voor Asbestslachtoffers.

Asbestose is een nare aandoening die de longen aantast en de capaciteit doet afnemen. Tot heden kregen mensen die asbestkanker hadden al deze vergoeding. De slachtoffers van asbestose moesten altijd jaren procederen.

Voorschot om juridisch gelijk te halen

Het voorschot dat de minister uitkeert is bedoeld om financiële ruimte te hebben voor een rechtszaak. Maar er is ook een droevigere reden voor het voorschot. Mensen die aan de gevolgen van asbest overlijden voor het proces over is hebben zo nog een beetje kunnen profiteren van de schadevergoeding waar ze recht op zouden hebben.

Verzekeraars en werkgevers waren al wel overeengekomen dat er een vergoeding voor immateriële schade moest komen. Die kan oplopen tot ruim 55.000 euro.