Herziening normontwerp NEN 2991 (asbest)

Het instituut voor de normalisatie van Nederlandse normen, het NEN in Delft heeft onlangs een nieuw normontwerp NEN 2991 voor de risico beoordeling van de aanwezigheid van asbest in gebouwen gepubliceerd voor commentaar van belanghebbenden in het veld. In NEN 2991 wordt onder meer de bepaling van asbestconcentraties beschreven als onderdeel van de risicobeoordeling rondom en binnen gebouwen en constructies die asbesthoudende materialen bevatten.

Deze nieuwe normbeschrijving NEN 2991 is in feite een geactualiseerde versie van de originele norm uit 2005. Met de herziening beoogt het normalisatie instituut NEN de realisatie van een consistente afstemming met de huidige wet- en regelgeving alsmede met de meest recente certificatieschema’s en overige normen die gelden voor asbest.

De beschreven risicobeoordeling volgens NEN 2991vormt een aanvulling op de bestaande asbestinventarisatie. In urgente situatie kan deze evenwel ook als zelfstandig instrument worden gehanteerd. Voor de eindcontrole na asbestverwijdering geldt nog weer een andere norm, namelijk de NEN 2990:2012.

Verwijzing in Bouwbesluit

De geactualiseerde grenswaarden voor asbestconcentraties uit de nieuwe NEN 2991 zullen naar verwachting per 1 januari 2015 gaan gelden. Voorts is al in de Regeling Bouwbesluit 2012 een verwijzing naar NEN 2991 opgenomen, in het bijzonder voor de bepaling van de concentratie van asbestvezels in de binnenlucht. Deze verwijzing is als volgt terug te vinden in het Bouwbesluit: “Voor een tijdige aanpassing van deze Regeling moet de definitieve versie van NEN 2991 uiterlijk op 1 september 2014 worden gepubliceerd om te kunnen worden aangewezen. Om deze publicatiedatum te kunnen halen, is besloten om het normontwerp uit te zetten voor een verkorte commentaarperiode van twee maanden in plaats van drie maanden”.

Via de website van NEN www.nen.nl is het voor belanghebbenden mogelijk tot 15 juni as. commentaar in te dienen op normontwerp NEN 2991 Risicobeoordeling van asbest in en rondom gebouwen.