Asbestregister bepleit

Onlangs heeft de vakcentrale FNV opgeroepen voor een asbestregister waarin werknemers moeten kunnen vastleggen wanneer en waar ze met asbest hebben gewerkt. De oproep is een herhaling van eerdere oproepen voor een asbestregister in 2008 en 2010.

Op basis van een dergelijke registratie kan in het vervolg de stelling dat een opgetreden ziekte is veroorzaakt door werken met asbest, beter aannemelijk worden gemaakt
Ieder jaar overlijden in Nederland ongeveer 900 mensen aan ziekten die in relatie staan tot asbest. Veelal treden deze ziekten pas na 30 tot 40 jaar op nadat werknemers in aanraking zijn geweest met asbest tijdens hun werk.

Vanwege die lange periode tussen de blootstelling aan asbest en de gerelateerde ziekte is het volgens de vakcentrale FNV meestal lastig te bewijzen of werknemers op een veilige manier ergens in het verleden met asbest hebben gewerkt. Met de onmiddellijke registratie na afloop van het werk, is later onomstotelijk te achterhalen waar, wanneer en door/voor wie de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Twijfels bij werkgevers

Van werkgeverszijde, bij monde van werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de registratie en het asbestregister. In het geval van slachtoffers van asbest is uiterste zorgvuldigheid geboden om lange juridische processen via de rechter te voorkomen. Het is evenwel niet gewaarborgd dat alle ingevulde gegevens in het register naar waarheid worden ingevuld en dan kan de rechter alsnog om harde bewijzen vragen.

Het gebruik van asbest is overigens sinds de jaren negentig verboden, maar wordt nog vaak in oude huizen aangetroffen bij verbouwingen.